"Балкан Мувърс"

преместване на Вашия офис или на Вашия апартамент на територията на Република България и в чужбина

Услуги

ПРЕМЕСТВАНЕ НА АПАРТАМЕНТ

1.ОЦЕНКА НА ПРЕМЕСТВАНЕТО:

Предлагането на стойност или крайната цена, на Вашето преместване, става след направа на оглед или чрез, обстоен разговор по телефона. Взима се за БАЗА количеството мебели, тяхната големина, вид и специфика, необходимостта от демонтаж и опаковане, вида на опаковъчните материали, разопаковане, сглобяване, етажи, наличие на асансьор, възможното количество, което ще се свали и качи с него, количеството на свалените по етажи мебели.

Всички, тези критерий оказват, пряко влияние върху крайната цена на Вашето преместване. Всеки допълнителен труд и опаковъчни материали, свързани с гореспоменатите дейности, повишават разходите за изпълнение, а от там, те влияят върху стойността му.

На цената, влияние оказва и предварителната заявка. Много клиенти искат, да се извършват услуги в рамките на деня, на тяхното обаждане, което затруднява изпълнението най-вече поради пoетите ангажименти. Такива премествания поемаме Само срещу по-висока цена от обикновено.

Огледите, се препоръчват, с цел постигане на пълна яснота , около състоянието и количеството на вещите за преместване от страна на Фирмата изпълнител, като по този начин ще бъде предложена ясна и точна крайна цена на преместването, за създаване на контакт между страните и взаимно опознаване.

Препоръчваме, условията по Вашето преместване да бъдат описани в писмен договор между Вас и Фирмата изпълнител, с цел отдаване на нужната сериозност при изпълнение на поетите ангажименти.

2.ПОДГОТOВКА

Ако, предпочитате, можем да поемем Вашето преместване от опаковане и разглобяване, до разопаковане и сглобяване, на вашите лични вещи и мебели, с материали на Фирмата. Това може да уговорите при огледа или по телефона.

При частични премествания, на 1-стайни или 2-стайни, подготовката може да стане и в уговорения ден за преместване. Това зависи от обема и спецификата на изпълнение на самото преместване.

При големи премествания, на 3-стайни, 4-стайни или по-големи апартаменти, опаковането на личните вещи, разглобяването и превеждането в подходящ вид за пренасяне на мебели и др., е хубаво да става преди уговорения ден за преместване. Обикновено това става предишния ден, но ако Вие сте заети, ще бъде направено в удобно за вас време.

Повечето клиенти, предпочитат подготовката по преместването (опаковане на лични вещи, дрехи, книги, посуда, разглобяване и привеждане в готов вид за пренасяне на всички мебели и др.) да бъде, за тяхна сметка, като с това се цели намаляване на крайната цена. В този случай, като изпълнители на преместването, НЕ носим отговорност за повреди и счупено.

Доставяме опаковъчни материали, кашони с различни размери и дебелина, пукащ найлон, стреч-фолио, скоч, и др. по желание на клиента, на покупна цена, като разходите за доставка влизат в цената на преместването.

3.ИЗПЪЛНЕНИЕ

След, като има яснота по всички поставени по-горе въпроси и готовност, от Ваша страна и Фирмата изпълнител, се прибягва към самото изпълнение на преместването. Насрочва се ден за изпълнение на поръчката, уговаря се точен час за започване или се прави план за действие към когото е хубаво да се придържат и двете страни. Хубаво е преместването да започва сутрин рано.

Свалянето и натоварването на покъщнината в превозното средство, става по строго определен ред и последователност, с цел по-доброто и подреждане, което ще осигури максимално запазване целостта на лични вещи и мебели, при транспорта от старото до новото място за живеене.

Разтоварването и качването, е по обратния ред. Разполагането на вещи и мебели в новото жилище е по реда определен от Вас, след което разглобените мебели се монтират и при желание от Ваша страна, могат да се разопаковат и подредят личните Ви вещи книги, посуда и други.

При причинени щети на мебели и лични вещи, в процеса на преместване, от страна на Фирмата изпълнител, същите се възстановяват за сметка на Фирмата, но изрично и само тогава, когато това е залегнало в писменият договор подписан между страните и крайната цена е съобразена с поемане на евентуални щети.

При липса, на възражения от Ваша страна, по изпълнение на преместването, следва разплащане между страните.

4.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането на получената от Вас услуга, става в левовата равностойност залегнала в писменото споразумение или при устната уговорка между страните. Обикновено отговорника по преместването получава сумата на ръка, след което се отчита в офисът на Фирмата.

При желание от Ваша страна, за разхода направен, по преместването на вашето движимо имущество, можете да получите опростена или данъчна фактура с превод по банков път.

В редки случай, приемаме Доплащане в рамките на седмица, в случаи че Вие имате финансови затруднения.

След разплащането, поръчката се счита за приключила и страните Не могат да предявяват искания една към друга.