"Балкан Мувърс"

преместване на Вашия офис или на Вашия апартамент на територията на Република България и в чужбина

Услуги

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ОФИС

1.ОЦЕНКА НА ПРЕМЕСТВАНЕТО:

Офис преместването е специфичен вид, поради наличието на много и разнообразно офис оборудване и техника, към които е нужно да се подходи изключително внимателно.

Оценката на този тип преместване, се извършва Само след направа на оглед и запознаване с най-малките подробности около бъдещите дейности.

Критериите за оценка, са опаковането на компютри монитори, телефони факсове принтери, ксерокси, лични вещи на служителите, архив и налична документация, демонтажни и опаковъчни дейности на офис оборудване, бюра контейнери шкафове, парични каси, метални шкафове, наличие и липса на асансьор, етажи.

Предлаганата крайна цена е съобразена с горните критерии с включени опаковъчни материали и при желание от Фирмата инвеститор, мебелите и техниката могат да бъдат застраховани срещу евентуални щети при преместване.

Ценовото предложение, се подава на магнитен или хартиен носител, в деловодството за входящ номер и се връчва на отговорника по провеждане на търга.

2.ПОДГОТOВКА

Подготовката винаги започва, с доставка на опаковъчни материали, в зависимост от нуждите на самото преместване.

Опаковането на лични вещи, обикновено се извършва от служителите, като кашоните се надписват, номерират и описват за улеснение - както за направата на приемно предавателен протокол така и при разполагането в новия офис.

Архива, компютрите и мониторите се опаковат от Фирмата изпълнител.

Демонтажа и опаковането на офис оборудване, като бюра, столове, контейнери, шкафове и др., е на втори етап. При големи офиси, за които е нужно няколко дни за премества е подходящо това да става на етапи, по отдели или по етажи, в зависимост от разположението в новия офис или според изискванията на ръководството на фирмата

Преместването на ксерокси, парични каси, метални шкафове, стелажи от складове след като предварително са освободени, е на последен етап.

3.ИЗПЪЛНЕНИЕ

След, като има яснота по всички поставени по-горе въпроси и готовност, от страна на Фирмата инвеститор и Фирмата изпълнител, се прибягва към самото изпълнение на преместването. Насрочва се ден за изпълнение на поръчката, уговаря се точен час за започване или се прави план за действие, към когото е препоръчително да се придържат и двете страни. Важно е преместването да започва рано сутрин.

Свалянето и натоварването на офис оборудване, архив лични вещи, техника и др. в превозното средство, става по строго определен ред и последователност, с цел по-доброто им подреждане, което ще осигури максималното им запазване, при транспорта от стария до новия офис.

Разтоварването и качването, се извършва по обратен ред. Разполагането на вещи, офис обзавеждане и оборудване в новия офис е по реда определен от Вас, след което разглобените мебели се монтират и при желание от Ваша страна, могат да се разопаковат и подредят архивите и личните вещи на служителите.

При причинени щети на офис обзавеждане, оборудване и лични вещи, в процеса на преместване от страна на Фирмата изпълнител, същите се възстановяват за сметка на фирмата, но изрично и само тогава, ако това е залегнало в писмения договор подписан между страните и крайната цена е съобразена с поемане на евентуални щети.

При липса, на възражения от страна, на Фирмата инвеститор по изпълнение на преместването,следва разплащане между страните

4.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

В писмения договор между страните е описан вида и начина на плащане. Заплаща се левовата равностойност на сумата записана в договора като крайна цена за преместването. За разхода направен от Фирмата инвеститор по преместването на движимо имущество се издава опростена или данъчна фактура с превод по банков път.

След разплащането, поръчката се счита за приключила и страните Не могат да предявяват искания една към друга.