"Балкан Мувърс"

преместване на Вашия офис или на Вашия апартамент на територията на Република България и в чужбина

Услуги

Условия

УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИ ПО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ОФИСИ И АПАРТАМЕНТИ ОТ СТРАНА НА „БАЛКАН МУВЪРС” ЗА 2015 Г. ПРАВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА КЛИЕНТИ И ФИРМАТА ЗА ПРЕМЕСТВАНE

Българска Асоциация за преместванията” (БАП)

Въведение

Настоящите общи условия съдържат правата, задълженията и отговорностите на страните по договор за премествания. Където са използвани думите „Вие“ или „Ваш“, се има предвид Клиентът или ползвателят на услуга за преместване; където са използвани думите „Ние“, „Нас“ или „Наш“, се има предвид търговецът, който извършва услуга за преместване. Общите условия може да бъдат изменяни само по предварително и изрично писмено споразумение. В клаузи 4, 9, 10, 11, и 12 е установена Нашата отговорност към Вас в случай на липси и вреди по отношение на вещи и помещения. Моля, запознайте се внимателно с тези клаузи.

1.НАШАТА ОФЕРТА :

1. Нашата оферта, освен, ако не е посочено друго, не включва каквито и да било дължими данъци, мита и/или митни сборове, както и (но не ограничено до) обезщетение за забава (демюридж), или платени такси за проверки и инспекции или каквито и да е такси, дължими на правителствени организации и/или ведомства. За предложенaта цена Ние се съгласяваме да поемем отговорност за липса или повреда на Ваши вещи и/или помещения, съгласно разпоредбите на клаузи 2.2, 3.2, 5.2, 5.3 и разпоредбите на клаузи 4, 9, 10, 11 и 12.

Офертата ни е валидна двадесет и осем дни от датата на изпращане. Освен, ако вече не са включени в Офертата, допълнително възнаграждение може да се дължи при следните обстоятелства:

1. Ако работата не започне в този срок от двадесет и осем дни от изпращане на Офертата;

2. Когато сме Ви предложили цена, включваща повторна доставка от склад в рамките на нашата доставка и повторната доставка от склад не се е случила в рамките на шест месеца от датата на изпращане на Офертата;

3. Промяна на разноските поради промени във валутните курсове, промени в данъчното облагане, цената на превоза, цената на горивото, цената на ферибот или пътни (тол) такси, които промени са извън Нашия контрол.

4. Работата се извършва в събота, неделя или национален празник или извън нормалното работно време (08.00-18.00ч.) по Ваша изрична молба.

5. Трябва да получим или доставим вещите по изрична Ваша молба над партерния или първия етаж на съответната сграда.

6. Ако Вие или Ваш/и представител/и и/или митнически агент/и поискате получаване или достъп до Вашите вещи, докато са складирани;

7. Доставяме допълнителни услуги, включително преместване или съхранение на допълнителни вещи (настоящите Общи условия важат и за такива допълнително извършени усуги).

8. Входът или изходът на помещението, стълбите, асансьорите или коридорите са неподходящи за свободното преместване на вещи без механично оборудване или структурно изменение или достъпът дотам е неподходящ за нашите превозни средства и/или контейнерите, за да могат те да натоварват / разтоварват на не повече от 20 (двадесет) метра от входната врата.

9. Трябва да заплатим такси за паркиране и/или други разходи, за да извършим услугата за Вас. За целта на настоящите Общи условия глобите за неправилно паркиране не са такива такси или разходи и Вие не сте отговорни за заплащането им;

10. Има забавяния или събития, които са извън нашия контрол, които увеличават ресурсите и времето, необходими за извършване на услугите.

11. Писмено се съгласяваме да увеличим лимита на отговорността си, посочена в клауза 9.1.1 преди започване на работа;

Вие се съгласявате да заплатите разумно увеличеното възнаграждение, в резултат на възникналите по-горе посочени обстоятелства

2. РАБОТА, КОЯТО НЕ Е ВКЛЮЧЕНА В ОФЕРТАТА:

Освен, ако писмено не е договорено друго, ние няма да:

1. Сглобим или разглобим каквото и да е оборудване;

2. Свържем, прекъснем, разглобим или сглобим уреди или оборудване;

3. Махнем или поставим подови настилки;

4. Преместваме неща от таванско помещение, освен, ако не е подходящо осветено и има безопасен достъп до него.

5. Преместим или съхраняваме каквито и да е предмети, изключени от разпоредбата на клауза 5.

6. Разглобим или сглобим градинско оборудване включително, но не само ограничено до: навеси, оранжерии, градински заслони, оборудване за игра, сателитни чинии или да преместваме павета, саксии и други подобни.

Персоналът ни не е упълномощен и квалифициран да извърши подобни дейности. Препоръчваме надлежно квалифицирано лице, различно от превозвача да извърши тези дейности.